[Z] ZowoHome® 8350 PrimerWhite IsoFillX

产品描述:

水基、绝缘、白色喷雾填料用于室内

特性:

  • 单组份
  • 高固含量,高填充度
  • 即使在站立面也具备高静置
  • 极佳可研磨性
  • 和[Z] ZowoHome® 以及[Z] ZowoTec® 系列兼容

使用范围:

室内门、家具、一般室内木质表面。

色调:

白色

标准涂层结构:

  • 1 x [Z] ZowoHome® 8350 PrimerWhite IsoFillX, 约 150μm
  • 1 x [Z] ZowoHome® 8450 WoodStar COLOR 约 125 μm
  • 1 x [Z] ZowoHome® 8450 WoodStar COLOR 约 125 μm