Algemene Verkoopvoorwaarden

Versie april 2018

1.0 Toepassingsgebied:
1.1 De volgende voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle zakelijke relaties tussen ons en onze klanten, indien de klant een ondernemer, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder fonds is.
1.2 Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende voorwaarden van de klant erkennen wij alleen indien wij uitdrukkelijk schriftelijk met de geldigheid ervan hebben ingestemd.
1.3 Onze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op transacties met eindgebruikers. Dit geldt niet voor de bepaling van het eigendomsvoorbehoud volgens lid. 5. Het eigendomsvoorbehoud wordt eveneens met de eindgebruiker overeengekomen.
1.4 Op de contractuele relaties met onze klanten is uitsluitend Duits recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten is uitgesloten.
1.5 Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
1.6 Technische wijzigingen alsmede wijzigingen in vorm, kleur en/of gewicht zijn binnen redelijke grenzen voorbehouden.
1.7 Als de klant al bekend is met onze voorwaarden, zijn deze ook zonder nieuwe aankondiging van toepassing op toekomstige zakelijke relaties. Aanvaarding van onze leveringen of diensten wordt beschouwd als aanvaarding van onze algemene voorwaarden.

2.0 Contractafsluiting, verplichtingen, kwaliteitsovereenkomst:
2.1 De orderbevestiging en/of de leveringsbon, met vermelding van het artikelnummer en de artikeltekst, bevat onze leveringsplicht en specificeert de kwaliteit van de te leveren contractproducten, inclusief de inhoud van het toepassingsinformatieblad en veiligheidsinformatieblad voor het respectieve product. Wat betreft houdbaarheid, beoogd gebruik, glansgraad, droogtijden, combineerbaarheid en toepassingsbeperkingen verwijzen wij naar de inhoud van het toepassingsinformatieblad en veiligheidsinformatieblad evenals naar de actuele stand van de toepassingstechniek. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om deze informatie te gebruiken. Indien de klant niet over de actuele versie van het informatieblad en veiligheidsinformatieblad beschikt, kan hij deze informatie in de actuele versie op internet terugvinden of bij ons opvragen.
2.2 Voor de service- en kwaliteitsovereenkomst sluiten wij reclame-informatie en brochure-inhoud van onze brochures uit, tenzij ernaar wordt verwezen in de schriftelijke orderbevestiging en/of leveringsbon en/of openbare verklaringen van ons, onze medewerkers en verkopers inclusief handelsagenten.
2.3 Wij verstrekken technisch advies naar ons beste weten. Alle informatie over het gebruik van onze goederen vormen geen overeengekomen kwaliteit en ontslaan de koper niet van de verplichting om eigen tests en proeven te verrichten om de geschiktheid van de producten voor de beoogde processen en doeleinden te bepalen.
2.4 Dit geldt met name als er verdunners, verharders, aanvullende lakken of andere componenten worden toegevoegd die niet bij ons zijn gekocht.

3.0 Prijzen en betalingsvoorwaarden:
3.1 Het factuurbedrag dient op de vervaldag zonder korting te worden betaald. Van verzuim is sprake volgens § 286 BGB. Bij een bankoverschrijving is er pas sprake van betaling, indien wij op de aan ons opgegeven rekening kunnen beschikken over het geld met valutadatum op de vervaldag. Contante kortingen en rabatten worden alleen verleend op basis van speciale afspraken. Een contantkorting op nieuwe facturen is uitgesloten indien oudere openstaande facturen nog niet betaald zijn. Het inleveren van wissels vormt geen contante betaling, uitvoering hiervan is alleen toegestaan ​​met onze voorafgaande toestemming. Disconto- en wisselkosten zijn voor rekening van de klant.
3.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gelden onze prijzen conform de geldende prijslijst uit ons magazijn vermeerderd met verpakkingskosten en de geldende binnenlandse btw. De berekening van de btw bij buitenlandse klanten vervalt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en fiscale richtlijnen in de actueel geldende versie.
3.3 Als in de orderbevestiging geen andere betalingstermijn is opgenomen, is er sprake van verzuim volgens § 286 BGB. De rente wordt door ons minimaal berekend tegen het wettelijke tarief (§ 288 BGB). Het staat de gebruiker en de klant vrij om grotere of kleinere schade aan te tonen.
3.4 Onze klant kan onze vorderingen alleen verrekenen met onbetwiste of wettelijk vastgestelde vorderingen. De verrekening van betwiste vorderingen tussen ons en de klant is uitgesloten.
3.5 Cheques worden alleen geaccepteerd op basis van prestaties.
3.6 Indien de overeengekomen betalingsvoorwaarden niet worden nagekomen, hebben wij het recht om onmiddellijke contante betaling te eisen voor al onze openstaande vorderingen.

4.0 Leveringstermijnen en -data, overdracht van risico:
4.1 Leveringstermijnen en -data worden bepaald volgens de individuele afspraken.
4.2 Als wij door omstandigheden buiten onze controle, zoals bedrijfsstoringen, vertragingen bij onze leveranciers, belemmering van de levering van grond- en hulpstoffen aan ons door officiële maatregelen, embargo’s, stakingen, lock-outs, overmacht of elementaire schade aan ons of onze leveranciers, sluiten wij naleving van de leveringstermijnen en -data uit. Deze worden verlengd met de periode van de belemmering. Indien een levering om bovengenoemde redenen onmogelijk wordt, zijn wij en onze klant wederzijds ontheven van de bestaande verplichtingen. Een vordering tot schadevergoeding op grond hiervan is uitgesloten.
4.3 Indien de levering geschiedt in herbruikbare verpakkingsmiddelen, dienen deze binnen 90 dagen na ontvangst van de levering leeg en franco te worden geretourneerd. Verlies en beschadiging van herbruikbare verpakkingsmiddelen is voor rekening van de klant indien hij hiervoor verantwoordelijk is, zolang deze niet aan ons is geretourneerd. Herbruikbare verpakkingen mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt of voor het onderbrengen van andere producten. Ze zijn uitsluitend bedoeld voor het transport van de geleverde goederen. Labels mogen niet worden verwijderd.
4.4 Wegwerpverpakkingen wordt niet door ons teruggenomen, in plaats daarvan zullen wij een derde partij aanwijzen bij de klant die de verpakkingen volgens de verpakkingsverordening zal recyclen.
4.5 Voor de klant redelijke deelleveringen zijn toegestaan.
4.6 In het geval van overeengekomen afhaling gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van leveringsartikelen over op de klant na kennisgeving van gereedstelling, doordat wij de goederen aan de vervoerder overhandigen. Verzendmethode en verzendroute worden door ons gekozen. Extra kosten als gevolg van afwijkende wensen van de klant zijn voor diens rekening.

5.0 Eigendomsvoorbehoud:
Als verkoper behouden wij ons de eigendom van de geleverde goederen voor totdat aan alle betalingsverplichtingen van de klant is voldaan. We sluiten uitdrukkelijk § 449 BGB uit. Wij zijn verplicht om ons toekomende zekerheden op wens van de klant in zoverre vrij te geven, dat de waarde van onze zekerheden de te verzekeringen vordering met meer dan 20 % overtreft; de keuze van de vrij te stellen zekerheden ligt bij ons. De klant mag de goederen in de juiste en gebruikelijke gang van zaken verwerken, vermengen, combineren en verkopen. Een verpanding of waarborgoverdracht is de klant niet toegestaan. Verpanding en inbeslagname door derden dienen direct te worden gemeld. De klant draagt ​​hierbij alle vorderingen uit de doorverkoop van voorbehouden goederen aan ons over; wij nemen deze opdrachten aan. Hetzelfde geldt voor vorderingen uit contracten voor dienstverlening en bedrijfsvoering bij de verstrekking waarvan het eigendomsvoorbehoud komt te vervallen. Bij verkoop van goederen waarvoor onze klant na bewerking, vermenging of combineren bij diens klant mede-eigendom toestaat, omvat de voorschotopdracht een vordering ter hoogte van de factuurwaarde van de verwerkte, gemengde of gecombineerde goederen van de verkoper; hetzelfde geldt indien onze gereserveerde goederen samen met andere goederen worden doorverkocht. Indien de klant zijn verplichtingen jegens ons niet nakomt, in het bijzonder indien een betaling niet conform het contract wordt verricht of de klant in financiële moeilijkheden komt, kan de verkoper zijn goederen in bezit nemen.

6.0 Verstoringen in de nakoming van verplichtingen, plichtsverzuim, materiële/juridische gebreken, aansprakelijkheid:
6.1. Het is de verantwoordelijkheid van onze klant om de door ons geleverde producten direct te controleren op naleving van de kwaliteitsafspraken, in het bijzonder op materiaal- en eigendomsgebreken, en ons hiervan binnen een termijn van 14 dagen schriftelijk op de hoogte te stellen.
6.2 Bij verstoringen in de nakoming van onze verplichtingen en de overeenkomst over de kwaliteit van onze goederen, hebben wij het recht om binnen een redelijke termijn, naar onze keuze door vervangende levering of herstel, bij de klant aanspraak te maken op herstel. Indien plichtsverzuim of afwijking van de kwaliteitsovereenkomst optreedt na verder gebruik van onze producten op een leveringspunt van de klant aan diens klant, moet de klant ons de mogelijkheid geven om onze aanspraken op rectificatie uit te oefenen.
6.3 Bij licht nalatig plichtsverzuim is onze aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare, contracttypische, directe gemiddelde schade afhankelijk van het soort goederen. Dit geldt ook voor een lichte nalatigheid m.b.t. de verplichtingen van onze wettelijke vertegenwoordigers of van de onderaannemers. Wij zijn niet aansprakelijk jegens ondernemers voor licht nalatige schendingen van onbeduidende contractuele verplichtingen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing op aanspraken van klanten die voortvloeien uit productaansprakelijkheid. Voorts gelden de aansprakelijkheidsbeperkingen niet voor aan ons toe te rekenen lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid, noch voor het overlijden van de klant.
6.4 Aanspraken op schadevergoeding van de klant vanwege een gebrek verjaren één jaar na levering van de goederen. Dit geldt niet als wij worden beschuldigd van fraude.
6.5 In het geval van een ondernemingsregres (§ 445a BGB), wordt aangenomen dat er geen gebreken waren op het moment dat het risico op de koper overging, indien de koper deze op grond van lid VII. 2. (Sub 1) naar behoren heeft geïnspecteerd maar geen gebreken heeft aangetoond, tenzij deze veronderstelling onverenigbaar is met de aard van het artikel of het gebrek.
6.6 Als de koper aanspraak maakt op verhaal, moet hij ons toestaan ​​hem te behandelen alsof hij alle wettelijk toegestane contractuele opties jegens zijn contractpartner heeft geïmplementeerd (bijv. weigering van aanvullende prestatie wegens onevenredigheid of beperking van onkostenvergoeding tot een redelijk bedrag).
6.7 Wij hebben het recht om het verhaalsrecht van de koper af te wijzen, met uitzondering van aanspraken voor nieuwe levering van de goederen, op voorwaarde dat we de koper een gelijkwaardige vergoeding verlenen voor de uitsluiting van zijn rechten. Wij zijn alleen aansprakelijk voor vergoeding van gevolgschade indien wij (mede)verantwoordelijk zijn voor het ontstaan ​​van het gebrek door opzet of grove schuld.

7.0 Garantieverklaringen:
7.1 Voor het indienen van een garantieverklaring is een aparte, schriftelijke verklaring nodig.
7.2 Een garantieverklaring is alleen effectief indien deze persoonlijk is ondertekend door een bestuurder met alleen vertegenwoordigingsbevoegdheid of door een bestuurder met gezamenlijke vertegenwoordiging samen met een andere bestuurder of tekenbevoegde.
7.3 Kwaliteitsvoorschriften en servicebeschrijvingen bevatten geen garantieverklaringen. Het aanvaarden van stilzwijgende garanties wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

8.0 Gegevensbescherming:
8.1 Wij zijn gerechtigd voor onze eigen doeleinden klantgegevens die wij van onze klant uit de zakelijke relatie hebben ontvangen te verzamelen, op te slaan, te wijzigen, door te geven of te gebruiken, voor zover de klant daar zelf over kan beschikken.
8.2 De toestemming wordt voor elke klant gegeven in de vorm van een te ondertekenen klantgegevensblad.

9.0 Bevoegde rechtbank en plaats van uitvoering:
9.1 Indien onze klant een ondernemer of een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder fonds is, stemmen we met het volgende in:

  1. a) De plaats van uitvoering voor alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de zakelijke relatie of uit het individuele contract is onze respectieve verzendlocatie, voor betaling is dit onze verstigingslocatie.
  2. b) De bevoegde rechtbank is onze vestigingslocatie of de algemene bevoegde rechtbank van de klant. Dit geldt ook voor geschillen in het document-, wissel- of chequeproces.

10.0 Salvatorische clausule:
Mochten één of meerdere bepalingen van onze Algemene Voorwaarden nietig zijn, dan blijven de overige bepalingen van kracht. De nietigheid van één of meerdere bepalingen van onze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden leidt niet tot totale nietigheid of ongeldigheid van de Algemene Voorwaarden.