OWH

wersja z kwietnia 2018

1.0 Zakres zastosowania:
1.1 We wszystkich relacjach handlowych między nami i naszymi klientami obowiązują poniższe warunki handlowe wyłącznie wtedy, gdy klient jest przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub posiada wyodrębniony majątek publiczno-prawny.
1.2       Odmienne, przeciwne lub uzupełniające warunki klienta uznajemy tylko wtedy, gdy ich zakres obowiązywania został jednoznacznie uzgodniony na piśmie.
1.3 Nasze warunki handlowe nie obowiązują dla transakcji z użytkownikami końcowymi. Nie dotyczy to ustalenia zastrzeżenia własności wg Tz. 5. Zastrzeżenie własności jest uzgadniane również z użytkownikiem końcowym.
1.4 Do warunków umowy z naszymi klientami zastosowanie ma wyłącznie prawo Republiki Federalnej. Zastosowanie konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wykluczone.
1.5 Nasze oferty nie są wiążące, jeśli nie uzgodniono na piśmie inaczej.
1.6 Zmiany techniczne oraz zmiany formy, koloru i/lub ciężaru są zastrzeżone w akceptowalnych ramach.
1.7 Jeśli nasze warunki handlowe są już znane klientowi, obowiązują również bez ponownego powiadamiania dla przyszłych relacji handlowych. Przyjęcie naszych dostaw lub świadczeń oznacza zaakceptowanie naszych warunków.

2.0 Zawarcie umowy, obowiązki, umowa o właściwościach:
2.1 Potwierdzenie zlecenia i/lub dokument dostawy z podaniem numeru artykułu i lub tekstu artykułu zawiera nasze zobowiązanie do dostawy oraz ustala właściwości dostarczanych produktów w ramach umowy z uwzględnieniem treści instrukcji technicznej użytkowania obowiązującej dla danego produktu oraz karty charakterystyki. W odniesieniu do stabilności przechowywania, przeznaczenia, stopnia połysku, czasu schnięcia, możliwości łączenia i ograniczeń zastosowania należy zapoznać się z treścią instrukcji i karty charakterystyki oraz aktualnym stanem techniki użytkowej. Klient ma obowiązek korzystania z tych informacji. Jeżeli klient nie ma danej aktualnej wersji instrukcji lub karty charakterystyki, informacje te znajdzie zawsze w aktualnej wersji w Internecie lub może ją u nas zamówić.
2.2 W przypadku umowy o świadczeniach i właściwości wykluczamy informacje reklamowe, treść naszych prospektów, jeśli nie zostały uwzględnione w pisemnym potwierdzeniu zlecenia i/lub dokumencie dostawy i/lub publiczne zmiany z naszej strony, naszych pracowników i dystrybutorów, w tym przedstawicieli handlowych.
2.3 Doradztwo w zakresie techniki użytkowej świadczymy według najlepszej wiedzy. Wszystkie dane i informacje o zastosowaniach naszych towarów nie stanowią właściwości uzgodnionej i nie zwalniają nabywcy z własnych kontroli oraz prób przydatności produktów do zamierzonych procesów i celów.
2.4 Dotyczy to w szczególności sytuacji mieszania rozcieńczalników, utwardzaczy, lakierów dodatkowych lub innych komponentów, które nie zostały przez nas nabyte.

3.0 Ceny i warunki płatności:
3.1 Kwotę faktury należy zapłacić w terminie wymagalności bez potrąceń. Opóźnienie następuj wg § 286 k.c. W przypadku przelewu płatność uznaje się za zrealizowaną tylko wtedy, gdy możemy dysponować pieniędzmi o wartości w dniu wymagalności na podanym przez nas koncie. Skonta i rabaty są przyznawane tylko na podstawie specjalnych uzgodnień. Przyznanie skonta do nowych faktur jest wykluczone, o ile starsze wymagalne faktury jeszcze nie zostały uregulowane. Wręczanie weksli nie jest płatnością gotówkową i jest dozwolone tylko za naszą uprzednią zgodą celem wykonania zobowiązania. Odsetki dyskontowe i wekslowe obciążają klienta.
3.2 Jeśli nie uzgodniono jednoznacznie inaczej, obowiązują nasze ceny zgodnie z danym ważnym cennikiem z naszego magazynu plus opakowanie oraz dany obowiązujący podatek VAT w kraju. Obliczenia podatku VAT z klientami zagranicznymi nie ma na podstawie przepisów ustawowych i wytycznych podatkowych w danej obowiązującej wersji.
3.3 Jeśli w potwierdzeniu zlecenia nie ma innego terminu płatności, następuje zwłoka na podst. § 286 k.c. Odsetki są rozliczane przez nas co najmniej w wysokości ustawowej (§ 288 k.c.). Do zaświadczenia większej lub mniejszej szkody użytkownik i klient ma prawo.
3.4 Wobec naszych należności nasz klient może rozliczać tylko niesporne lub prawnie stwierdzone należności. Rozliczanie należności spornych między nami a klientem jest wykluczone.
3.5 Czeki są przyjmowane tylko celem wykonania zobowiązania.
3.6 Jeśli uzgodnione warunki płatności nie będą przestrzegane, to jesteśmy uprawnienie to żądana natychmiastowej płatności w gotówce za wszystkie nasze niespłacone należności.

4.0 Terminy dostaw i terminy, przeniesienie ryzyka:
4.1 Terminy dostaw i termy wynikają z indywidualnych uzgodnień.
4.2 Jeśli nie będziemy mogli dotrzymać terminów dostaw i terminów oraz wywiązać się z naszych zobowiązać z powodów leżących poza naszą kontrolą, np. zakłócenia pracy, opóźnienia u naszych dostawców, utrudnienia w dostawach surowców i materiałów pomocniczych do nas, działania urzędowe, embarga, strajki, przerwy w pracy, siła wyższa lub szkody podstawowe u nas bądź u naszych dostawców, wykluczamy dotrzymanie terminów dostawy i terminów. Przedłużają się one o czas trwania utrudnienia. Jeśli dostawa nie będzie możliwa z powyższych powodów, to my i nasz klient zostajemy wzajemni zwolnieni z istniejących zobowiązań. Roszczenie odszkodowawcze na tej podstawie jest wykluczone.
4.3 Jeśli dostawa nastąpi w pojemnikach wynajmowanych, to należy je odesłać w ciągu 90 dni od otrzymania dostawy całkowicie opróżnione i bez opłat za transport. Utrata i uszkodzenie opakowania wynajętego obciąża, dopóki nie zostały one do nas zwrócone, klienta, jeśli wynika to z jego winy. Opakowania wynajmowane nie mogą służyć do innych celów lub do umieszczania w nich innych produktów. Są one przeznaczone jedynie do transportu dostarczonego towaru. Nie wolno usuwać napisów.
4.4 Opakowania jednorazowe nie są przez nas przyjmowane, zamiast tego wskazujemy klientowi podmiot trzeci, który przekaże opakowania do recyklingu zgodnie z rozporządzeniem o opakowaniach.
4.5 Akceptowalne przez klienta dostawy częściowe są dozwolone.
4.6 W przypadku uzgodnionego odbioru ryzyko przypadkowego zniszczenia i przypadkowego pogorszenia przedmiotu dostawy przechodzi na klienta w momencie powiadomienia o przygotowaniu, poprzez przekazanie towaru przez nas spedytorowi. Rodzaj wysyłki i droga wysyłki są wybierane przez nas. Koszty dodatkowe z powodu innych życzeń zamawiającego ponosi on.

5.0 Zastrzeżenie własności:
jako sprzedawca do momentu wywiązania się ze wszystkich obowiązkowych płatności przez klienta zastrzegamy sobie prawo do własności dostarczonego towaru. Jednoznacznie wykluczamy § 449 k.c. Zobowiązujemy się do zwolnienia przysługujących nam zabezpieczeń na żądanie klienta w takim zakresie, w jakim wartość naszych zabezpieczeń przekracza zabezpieczane należności o ponad 20%; wybór zwalnianych zabezpieczeń należy do nas. Klient może przerabiać, mieszać, łączyć i odsprzedawać towary zgodnie z właściwymi i typowymi procedurami handlowymi. Klientowi nie zezwala się na zastawianie lub przenoszenie własności. O zastawieniu i zarekwirowaniu przez stronę trzecią należy niezwłocznie poinformować. Klient ceduje już teraz wszystkie nasze należności z odsprzedaży towarów zastrzeżonych na nas; my przyjmujemy te cesje. To samo dotyczy należności z umów usług i realizacji transakcji, podczas których wygasa wykazanie zastrzeżenia własności. W przypadku odsprzedaży towarów, do których naszemu klientowi u jego klientów po przerobieniu, zmieszaniu lub połączeniu przyznana jest współwłasność, wczesna cesja obejmuje część należności w wysokości wartości rozliczenia przerobionych, zmieszanych lub połączonych towarów sprzedawcy; taka sama zasada obowiązuje, jeśli nasze towary z zastrzeżeniem są jednolicie odsprzedawane z innymi towarami. Jeśli klient nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wobec nas, w szczególności płatności nie zostanie zrealizowana zgodnie z umową lub jego majątek się zmniejszy, sprzedawca może zająć jego towar.

6.0 Zakłócenia w świadczeniach, naruszenia zobowiązań, wady rzeczowe/prawne, odpowiedzialność:
6.1. Nasz klient jest zobowiązany do sprawdzenia dostarczonych przez nas produktów niezwłocznie pod kątem zachowania uzgodnionych właściwości, w szczególności pod kątem wad rzeczowych i prawnych oraz poinformowania nas o nich pisemnie w terminie 14 dni.
6.2 W przypadku zakłóceń w realizacji naszych zobowiązań i uzgodnionych właściwości naszego towaru mamy wobec klienta możliwość poprawienia w zasadnym terminie według naszego wyboru poprzez dostawę zamienną lub naprawienie. Jeśli naruszenie zobowiązania lub odchyłka od umowy o właściwościach nastąpi po dalszym użyciu naszych produktów w miejscu dostawy klienta do swojego klienta, to klient musi dać nam możliwość realizacji naszych roszczeń poprawienia.
6.3 W przypadku niewielkich zaniedbań związanych ze zobowiązaniami nasza odpowiedzialność ogranicza się do przewidywalnej, typowej dla umowy, bezpośredniej szkody w zależności od rodzaju towaru. Dotyczy to również niewielkich zaniedbań związanych ze zobowiązaniami naszych przedstawicieli ustawowych lub poddostawców. Wobec przedsiębiorców w przypadku niewielkich zaniedbań związanych z nieistotnymi zobowiązaniami umownymi nie ponosimy odpowiedzialności. Występujące ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą roszczeń klienta w ramach odpowiedzialności za produkt. Ponadto nasze ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują w przypadku zawinionych przez nas obrażeń ciała i utraty zdrowia bądź utraty życia klienta.
6.4 Roszczenia odszkodowawcze klienta z powodu wady przedawniają się po roku od dostarczenia towaru. Ta zasada nie obowiązuje, jeśli zarzucany jest nam podstęp.
6.5 W przypadku regresu przedsiębiorstwa (§ 445a k.c.) przypuszcza się, że w momencie przeniesienia ryzyka na nabywcę wad nie było, jeśli nabywca na podst. ust. VII. 2. (zdanie 1) zgodnie z obowiązkiem wykonał sprawdzenie, jednak nie poinformował o wadach, chyba że tego przypuszczenia nie da się pogodzić z rodzajem rzeczy lub wady.
6.6 Jeśli nabywca wnosi roszczenia regresowe, musi pozwolić na traktowanie się, jakby wykorzystał wszystkie dozwolone ustawowe możliwości w ramach prawa dotyczącego umów wobec swojego partnera umownego (np. odmowa doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową z powodu nieproporcjonalności lub ograniczenia zwrotu nakładów do zasadnej kwoty).
6.7 Jesteśmy uprawnieni do odrzucenia roszczeń regresowych nabywcy z wyjątkiem roszczeń dostawy nowego towaru, jeśli przyznamy nabywcy rekompensatę tej samej wartości za wykluczenie jego praw. Za odszkodowanie z tytułu szkód następczych z powodu wady ponosimy odpowiedzialność tylko wtedy, gdy jesteśmy (współ)odpowiedzialni za powstanie wady przez działanie zamierzone lub poważne zaniedbanie.

7.0 Oświadczenia gwarancyjne:
7.1 Złożenie oświadczenia gwarancyjnego wymaga oddzielnej deklaracji pisemnej.
7.2 Oświadczenie gwarancyjne zaczyna skutecznie obowiązywać tylko wtedy, gdy zostało własnoręcznie podpisane przez dyrektora uprawnionego do reprezentowania pojedynczego lub dyrektora uprawnionego do reprezentowania ogólnego z innym dyrektora bądź prokurentem.
7.3 Uzgodnienia dotyczące właściwości i opisy świadczeń nie zawierają oświadczeń gwarancyjnych. Przyjęcie gwarancji dorozumianych jest jednoznacznie wykluczone.

8.0 Ochrona danych:
8.1 Do własnych celów jesteśmy uprawnieni do gromadzenia, zapisywania, zmieniania, przekazywania lub wykorzystywania danych klienta, które otrzymaliśmy od naszego klienta w ramach relacji handlowe, o ile klient może sam nimi dysponować.
8.2 U każdego klienta zgoda ma postać karty danych klienta do podpisania.

9.0 Miejsce wykonania i właściwość sądowa:
9.1 Jeśli nasz klient jest handlowcem lub osobą prawną prawa publicznego bądź posiada wyodrębniony majątek publiczno-prawny, to uzgadniamy:
a) Miejscem wykonania dla wszystkich zobowiązań z relacji handlowej lub z pojedynczej umowy jest nasz właściwym punkt wysyłki, a dla płatności nasza siedziba.
b) Właściwością sadową jest według naszego wyboru nasza siedziba lub ogólna właściwość sądowa klienta. Dotyczy to również sporów w procesach związanych z dokumentami, wekslami lub czekami.

10.0 Klauzula salwatoryjna:
Jeśli jedno lub kilka postanowień z naszych ogólnych warunków handlowych przestanie obowiązywać, to wszystkie pozostałe postanowienia nadal skutecznie obowiązują. Nieskuteczność jednego lub kilku postanowień naszych ogólnych warunków dostawy i płatności nie powodują unieważnienia lub braku skuteczności w całości naszych ogólnych warunków handlowych.