VOP

Verze: duben 2018

1.0 Oblast použití:
1.1 Pro všechny obchodní vztahy mezi námi a našimi zákazníky platí následující obchodní podmínky výlučně, pokud je zákazník podnikatel, veřejnoprávní právnická osoba nebo veřejnoprávní fond.
1.2 Odlišné, opačné nebo doplňující podmínky zákazníka uznáváme pouze v případě, že jsme výslovně písemně sjednali jejich platnost.
1.3 Naše obchodní podmínky naplatí pro obchody s koncovými spotřebiteli. Toto neplatí pro ustanovení o výhradě vlastnictví podle bodu 5. Výhrada vlastnictví se sjednává také s koncovým spotřebitelem.
1.4 Na smluvní vztahy s našimi zákazníky je aplikována výhradně legislativa Spolkové republiky Německo. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je vyloučeno.
1.5 Pokud není výslovně sjednáno něco jiného, jsou naše nabídky nezávazné.
1.6 Technické změny a rovněž změny tvaru, barvy a/nebo hmotnosti jsou vyhrazeny, pokud nepřesáhnou přiměřený rámec.
1.7 Pokud už jsou naše obchodní podmínky zákazníkovi známy, platí pro budoucí obchodní vztahy i bez nového předání. Přijetí našich dodávek nebo služeb se považuje za platné uznání našich podmínek.

2.0 Uzavření smlouvy, povinnosti, dohoda o vlastnostech:
2.1 Potvrzení zakázky a/nebo dodací list s udáním čísla položky a textu k položce obsahuje naši dodací povinnost a stanoví jakost dodávaných smluvních produktů včetně zahrnutí obsahu aplikačně technického listu a bezpečnostního listu, které existují pro příslušný produkt. S ohledem na stabilitu při skladování, účel použití, stupeň lesku, doby schnutí, kombinovatelnost a aplikační omezení odkazujeme na obsah technického a bezpečnostního listu a rovněž na příslušný aktuální stav aplikační techniky. Za využití těchto informací odpovídá zákazník. Nemá-li zákazník k dispozici aktuální vydání technického a bezpečnostního listu, pak tuto informaci najde vždy v aktuálním znění na internetu nebo nás o ni může požádat.
2.2 Z našeho sjednání výkonů a jakosti vylučujeme reklamní údaje nebo obsah našich prospektů, pokud na ně není brán ohled v potvrzení smlouvy a/nebo v dodacím listu, a/nebo naše veřejná vyjádření, vyjádření našich zaměstnanců a distribučních partnerů včetně obchodních zástupců.
2.3 Poradenství týkající se aplikační techniky poskytujeme podle našeho nejlepšího vědomí. Všechny údaje a informace o aplikacích našeho zboží nepředstavují žádnou sjednanou kvalitu a nezbavují kupujícího vlastních kontrol a zkoumání vhodnosti produktů pro zamýšlené procesy a účely.
2.4 Toto platí zejména, pokud budou přimíchána ředidla, tvrdidla, přídavné laky nebo ostatní komponenty, které nebyly dodány námi.

3.0 Ceny a platební podmínky:
3.1 Fakturovanou částku je nutno zaplatit v době splatnosti beze srážek. Ohledně prodlení platí ustanovení § 286 německého obchodního zákoníku (BGB). V případě bezhotovostního převodu je platba provedena až tehdy, když můžeme disponovat penězi k datu splatnosti na účtu, který jsme uvedli. Skonta a rabaty se poskytují pouze na základě zvláštních ujednání. Odpočet skonta na nové faktury je vyloučen, pokud ještě nebyly zaplaceny starší splatné faktury. Vydání směnky není platbou v hotovosti a je přípustné pouze s naším předchozím souhlasem. Náklady na diskont a další náklady související se směnkou jdou k tíži zákazníka.
3.2 Pokud není výslovně sjednáno něco jiného, platí pro dodávky v tuzemsku naše ceny podle platného ceníku pro dodávku z našeho skladu včetně zabalení a platné DPH. Zaúčtování DPH v rámci styku se zahraničními zákazníky odpadá dle zákonných ustanovení a daňových předpisů v aktuálně platném znění.
3.3 Pokud potvrzení zakázky neobsahuje odlišnou lhůtu splatnosti, řídí se prodlení ustanovením § 286 BGB. Úroky účtujeme nejméně v zákonem stanovené výši (§ 288 BGB). Povinnost prokázat vyšší nebo menší škodu je na straně uživatele a zákazníka.
3.4 Proti našim pohledávkám může zákazník započíst pouze ty vlastní pohledávky, které jsou nesporné nebo právoplatně stanovené. Zápočet sporných pohledávek je v obchodním vztahu mezi námi a zákazníkem vyloučen.
3.5 Šeky se přijímají pouze za účelem uspokojení.
3.6 Pokud nejsou dodrženy sjednané platební podmínky, jsme oprávněni požadovat okamžitou úhradu všech našich dosud nezaplacených pohledávek v hotovosti.

4.0 Dodací lhůty a termíny, přechod rizik:
4.1 Dodací lhůty a termíny se stanoví na základě individuálních dohod.
4.2 Pokud je dodržení dodacích lhůt a termínů a plnění našich povinností bráněno okolnostmi mimo náš vliv, např. provozními poruchami, zpožděními našich subdodavatelů surovin a pomocných materiálů a prostřednictvím úředních opatření, embarg, stávek, bojkotů, vyšší moci nebo elementárními škodami u nás nebo u našich dodavatelů, vylučujeme dodržení dodacích lhůt a termínů. Ty se prodlužují o časové rozpětí, po jaké trvala překážka. Není-li dodávka možná z výše uvedených důvodů, jsme stávajících povinností vzájemně zbaveni my i náš zákazník. Vyloučen je i nárok na náhradu škody z takové situace.
4.3 Pokud se zboží dodává ve vratných obalech, je tyto obaly nutno vrátit do 90 dnů od obdržení a zbavené zbytků produktu, bez účtování dopravného. V případě ztráty a poškození vratného obalu, pokud nám nebude vrácen, je zákazník povinen zaplatit vzniklou škodu v případě, že k ní došlo jeho zaviněním. Vratné obaly nelze používat k jiným účelům nebo k uložení jiných produktů. Jsou určeny pouze k přepravě dodaného zboží. Odstranění nápisů je nepřípustné.
4.4 Jednorázové obaly zpět neodebíráme, místo toho uvádíme zákazníkovi třetí subjekt, který obaly dopraví k recyklaci způsobem odpovídajícím vyhlášce o obalech.
4.5 Dílčí dodávky zákazníkovi jsou v přiměřeném rozsahu přípustné.
4.6 V případě sjednaného odvozu přechází riziko náhodného zničení a náhodného zhoršení stavu dodaných předmětů na zákazníka v okamžiku sdělení, že je toto zboží k dispozici a že je námi předáváno dopravci. Způsob expedice a trasu přepravy určujeme my. Pokud má zákazník odlišné požadavky, je povinen zaplatit takto vzniklé vícenáklady.

5.0 Výhrada vlastnictví:
Jako prodávající si vyhrazujeme vlastnictví dodaného zboží až do doby, kdy zákazník splní všechny své platební povinnosti. Platnost § 449 BGB je výslovně vyloučena. Zavazujeme se, že na žádost zákazníka uvolníme jistiny, které nám byly poskytnuty, jakmile hodnota našich jistin převýší hodnotu zajišťované pohledávky o více než 20 %; volba uvolněných jistin záleží na našem uvážení. Zákazník smí zboží zpracovat, utvářet směs, míchat a zpeněžit v rámci obvyklého obchodního procesu. Zákazník není oprávněn použít dodané zboží jako zástavu nebo k zajišťovacímu převodu vlastnictví. Případné zabavení nebo konfiskaci ze strany třetích osob je nutno okamžitě oznámit. Zákazník nám již nyní postupuje všechny pohledávky z dalšího prodeje zboží pod výhradou vlastnictví; toto postoupení přijímáme. Totéž platí pro pohledávky ze smluv o poskytnutí služeb nebo obstarání obchodů, při jejichž realizaci výhrada vlastnictví zaniká. Při odprodeji zboží, k němuž náš zákazník nabude u svého zákazníka spoluvlastnické právo po zpracování, smísení nebo přidání k jinému zboží, nám bude postoupena část pohledávky ve výši účetní hodnoty zpracovaného, smíseného nebo přidaného zboží prodávajícího. Totéž platí v případě, že zboží pod naší výhradou vlastnictví bude odprodáno jako celek společně s jiným zbožím. Pokud zákazník neplní své povinnosti vůči nám, a to především pokud neprovede některou platbu podle smlouvy nebo se zákazník dostane do úpadku, může prodávající převzít své zboží.

6.0 Neplnění a porušení povinností, věcné / právní vady, ručení:
6.1. Je v odpovědnosti zákazníka, aby námi dodané produkty ihned prověřil s ohledem na dodržení ujednání o vlastnostech, zejména s ohledem na věcné a právní nedostatky a aby nám je sdělil písemně ve lhůtě 14 dnů.
6.2 Při neplnění našich povinností a ujednání o parametrech našeho zboží nám vůči zákazníkovi vzniká povinnost nápravy v rámci přiměřené lhůty dle naší volby prostřednictvím náhradní dodávky nebo nápravných opatření. Pokud nastane porušení povinností nebo odchylka od sjednaných parametrů až po dalším použití našich produktů na místě, na kterém je náš zákazník dodal svému zákazníkovi, je nám zákazník povinen dát možnosti k uplatnění našich nároků na odstranění vady.
6.3 V případě lehce nedbalostního porušení povinnosti je naše ručení omezeno na průměrnou bezprostřední a předvídatelnou škodu, typickou pro tento druh zboží. Totéž platí také v případě prostě nedbalostního porušení povinností našich zákonných zástupců nebo obchodních pověřenců. Vůči podnikatelům je naše ručení v případě prostě nedbalostního porušení nepodstatných smluvních povinností vyloučeno. Výše uvedené omezení ručení se nevztahuje na nároky zákazníka z titulu ručení výrobce za škody způsobené vadou výrobku. Omezení ručení dále neplatí v případě tělesné a zdravotní újmy nebo v případě újmy na životě zákazníka, která je nám přičitatelná.
6.4 Nároky zákazníka na náhradu škody způsobené vadou výrobku se promlčují po uplynutí jednoho roku od expedice zboží. To neplatí, pokud je nárok založen na našem lstivém jednání.
6.5 V případě regresu podnikatele (§ 445a BGB) platí domněnka, že v okamžiku přechodu rizika na kupujícího vady neexistovaly, pokud kupující provedl řádnou kontrolu podle odst. VII. 2. (věta 1), avšak nereklamoval žádné vady, ledaže by tato domněnka byla neslučitelná s povahou věci nebo vady.
6.6 Pokud kupující uplatní regresní nároky, musí ve vztahu k nám vystupovat tak, jako by vůči svému smluvnímu partnerovi využil všechny přípustné možnosti upravené v ustanoveních smluvního práva (např. odepření dodatečného plnění pro nepřiměřenost nebo omezení náhrady výdajů na přiměřenou částku).
6.7 Jsme oprávněni odmítnout regresní nároky kupujícího s výjimkou nároků na dodání nového zboží, pokud kupujícímu poskytneme rovnocennou kompenzaci na vyloučení jeho práv. Za náhradu následných škod vzniklých v důsledku vad ručíme pouze v případě, že jsme se dopustili záměrného nebo hrubě nedbalostního jednání, které zakládá naši (spolu)zodpovědnost za vznik vady.

7.0 Prohlášení o záruce:
7.1 Prohlášení o záruce musí být učiněno samostatně písemnou formou.
7.2 Prohlášení o záruce je právně účinné pouze v případě, pokud ho vlastnoručně podepíše jednatel oprávněný k samostatnému zastupování společnosti nebo jednatel oprávněný k zastupování společnosti společně s jiným jednatelem nebo prokuristou.
7.3 Ustanovení o vlastnostech produktu a popisy parametrů neobsahují prohlášení o záruce. Přijetí implicitních záruk je výslovně vyloučeno.

8.0 Ochrana osobních údajů:
8.1 Jsme pro vlastní účely oprávněni, pořizovat, ukládat, měnit, předávat nebo používat zákaznická data, která jsme obdrželi od našich zákazníků v rámci obchodního vztahu, a to do té míry, do jaké s nimi může disponovat zákazník samotný.
8.2 Zákazník uděluje souhlas formou podepsání kmenového záznamu zákazníka.

9.0 Místo plnění a příslušný soud:
9.1 Je-li náš zákazník obchodník nebo veřejnoprávní právnická osoba nebo veřejnoprávní fond, platí pak tato ujednání:
a) Místem plnění všech závazků ze smluvního ujednání nebo z jednotlivé smlouvy je naše příslušné distribuční místo, pro platbu pak naše sídlo.
b) Příslušným soudem je dle naší volby ten v místě našeho sídla nebo všeobecný soud příslušný našemu zákazníkovi. To platí také pro spory v řízení týkajícím se listin, směnek nebo šeků.

10.0 Salvátorská klauzule:
Pokud by bylo jedno nebo více ustanovení našich Všeobecných obchodních podmínek neúčinné, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Neúčinnost jednoho nebo několika ustanovení našich Všeobecných dodacích a platebních podmínek nemá za následek neplatnost nebo neúčinnost Všeobecných obchodních podmínek jako celku.